Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infantryman /'infəntrimən/  

  • Danh từ
    (số nhiều infantrymen /'infəntrimæn/)
    lính bộ binh