Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soldiering /'səʊldʒəriŋ/  

  • Danh từ
    đời lính
    peacetime soldiering
    đời lính thời bình