Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    not for joe! tớ thì thôi!; thôi đừng cho tớ
    ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng)) người lính ((như) Joe Blow)

    * Các từ tương tự:
    joe miller, joey