Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều servicemen /'sɜ:vismən/)
    quân nhân