Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) dough)
    màn thầu, bánh mì hấp
    (từ lóng) lính bộ binh (từ Mỹ)