Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Tommy) người lính Anh ((như) Tommy Atkins)
  lương thực (phát thay lương); chế độ phát lương thực hay thay tiền lương
  bánh mì, lương thực (công nhân đem từ nhà để ăn trong nhà máy)

  * Các từ tương tự:
  tommy atkins, tommy rot, tommy-bar, tommy-gun, tommy-rot, tommy-shop