Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trooper /'tru:pə[r]/  

  • Danh từ
    lính kỵ binh; lính xe bọc thép
    (Mỹ) cảnh sát tiểu bang
    swear like a trooper
    xem swear