Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squaddie /'skwɒdi/  

  • Danh từ
    (cách viết khác squaddy)(Anh, tiếng lóng)
    lính; tân binh
    một toán tân binh