Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (viết tắt của Goverment Issue)
    lính Mỹ

    * Các từ tương tự:
    GI bride, GI space, giant, giant cement, giant panda, giant-killer, giant-powder, giant-size, giantess