Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

giant-size /'dʒaiəntsaiz/  

  • Tính từ
    (cũng giant-sized)
    [có] cỡ lớn
    một gói bột tẩy cỡ lớn