Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

giant panda /,dʒaiənt'pændə/  

  • (động vật)
    như panda