Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

giant cement /'dʤaiəntsi'ment/  

  • Danh từ
    xi măng hảo hạng