Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

giant-powder /'dʤaiəntpaudə/  

  • Danh từ
    thuốc nổ có sức công phá mạnh