Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soldier-like /'səʊldʒəlaik/  

  • Tính từ
    như soldierly