Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soldiership /'souldʤəʃip/  

  • Danh từ
    nghề lính, nghề đi lính ((như) soldiery)