Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ông bầu (gánh xiếc…)
    người có tài quảng cáo; người có tài thu hút quần chúng (trong quảng cáo hàng hóa…)

    * Các từ tương tự:
    showmanship