Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sodomite /'sɒdəmait/  

  • Danh từ
    (cũ)
    người kê giao