Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cổ xưa) một người thu mua gái điếm