Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường xấu)
    người thích xa hoa