Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    kẻ dâm đãng

    * Các từ tương tự:
    lecherous, lecherously, lecherousness, lechery