Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lecherousness /'letʃərəsnis/  

  • Danh từ
    sự phóng đâng; sự dâm đãng