Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liquorish /'likəriʃ/  

  • Tính từ
    thích uống rượu, tỏ vẻ thích rượu