Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pornographically /pɔ:nə'græfikli/  

  • Phó từ
    [một cách] khiêu dâm