Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    như pornographic

    * Các từ tương tự:
    pornographer, pornographic, pornographically, pornography