Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sũng nước, ướt đẫm
  my shoes are sodden from walking in the rain
  giày của tôi sũng nước do đi trong mưa
  (trong từ ghép)
  đần độn vì uống quá nhiều rượu

  * Các từ tương tự:
  soddenly, soddenness