Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moisture /'mɔist∫ə[r]/  

  • Danh từ
    hơi ẩm; nước ẩm đọng lại

    * Các từ tương tự:
    moisture-free, moistureless