Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

damp-proof /'dæmppru:f/  

  • Tính từ
    không thấm ướt

    * Các từ tương tự:
    damp-proof course