Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

damp-proof course /'dæmp pru:f kɔ:s/  

  • (cách viết khác damp course)
    lớp vật liệu chống ẩm (ở chân tường)