Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tắt dần

    * Các từ tương tự:
    Damped cycle, damped oscillation, damped wave