Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chu kỳ (có biên độ) giảm dần; Chu kỳ tắt
    Còn gọi là chu kỳ đồng quy. Một trong một loạt các biến động chu kỳ với một biên độ GIẢM DẦN theo thời gian