Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • vật làm ẩm, vật để làm ướt
    (kỹ thuật) bộ giảm chấn
    xem dampen