Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tấm điều chỉnh gió (ở lò)
  cái giảm âm, cái chặn tiếng (đàn pinao)
  put a damper on something
  làm [cho] kém vui
  their argument put a bit of a damper on the party
  sự tranh cãi của họ đã làm cho buổi liên hoan kém vui đôi chút