Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có cành rủ
  a weeping willow
  cây liễu rủ

  * Các từ tương tự:
  weeping-gas, weeping-ripe, weepingly