Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll, Mỹ cũng -l) (nghĩa xấu)
  khóc sụt sùi
  đứa bé khóc sụt sùi đến hết hơi
  than vãn
  chị ta luôn than vãn về thời niên thiếu bất hạnh của mình

  * Các từ tương tự:
  sniveler, sniveling, sniveller, snivelling