Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    khóc nheo nhéo, khóc nhai nhải; kêu nheo nhéo (trẻ con ốm...)

    * Các từ tương tự:
    puler