Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    khóc oa oa ((như) mule)