Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ cách viết khác sniveling)
    hay than vãn; mềm yếu