Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dishevelled /di'∫evld/  

  • (từ Mỹ disheveled)
    Tính từ
    bù xù (đầu tóc); lếch thếch (quần áo)