Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lác; lé (mắt)
    mập mờ; ám muội (hành vi)