Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slyboots /'slaibu:ts/  

  • Danh từ
    anh chàng ranh mãnh, anh chàng láu