Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phác họa, sự phác thảo đồ án, sự thiết kế
  Tính từ
  gian ngoan, [lắm] thủ đoạn
  những đồng nghiệp gian ngoan đã ngăn họ đề bạt tôi

  * Các từ tương tự:
  designingly