Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường cầu, hành lang (trong nhà thờ)