Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

two-time /'tu:taim/  

  • Động từ
    (khẩu ngữ)
    phụ tình

    * Các từ tương tự:
    two-timer