Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  deceive somebody (oneself) [into doing something]
  lừa dối
  anh không thể thi đậu mà không học hành gì cả, cho nên đừng có tự lừa dối mình nữa
  deceive somebody [with somebody]
  không chung thủy với
  anh ta đã không chung thủy với vợ và đi với một người phụ nữ khác hàng tháng trời

  * Các từ tương tự:
  deceiver