Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cagier, cagies)
  cagey [about something]
  (khẩu ngữ)
  kín đáo
  he's very cagey about his family
  anh ta rất kín đáo về chuyện gia đình anh