Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulpine /'vʌlpain/  

  • Tính từ
    như con cáo, xảo quyệt