Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissemble /di'sembl/  

 • Động từ
  che giấu, che đậy
  dissemble one's intentions
  che giấu ý định của mình

  * Các từ tương tự:
  dissembler