Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissembler /di'semblə[r]/  

  • Danh từ
    người giả vờ