Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhìn cả hai phía cùng một lúc
    hai mặt, đạo đức giả