Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfidiousness /pə'fidiəsnis/  

  • Danh từ
    sự bất nghĩa; sự phản trắc